بررسی مقایسه‌ای کلیات نظام ملی ثبت سندروم حاد کرونری در کشورهای منتخب

محمود کیوان‌آرا؛ معصومه صادقی؛ سکینه سقائیان‌نژاد ‌اصفهانی؛ حمیدرضا تدین

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: نظام ثبت، مجموعه‌ای از داده‌های مربوط به بیماران است که دارای یک تشخیص ویژه و یا یک اقدام خاص می‌باشد. طراحی و اجرای سیستم‌های ثبت می‌تواند در مدیریت داده‌های مربوط به روند یا وقوع بیماری مؤثر باشد. سندروم حاد کرونری اصطلاحی است که شامل سکته‌ی قلبی یا آنژین ناپایدار بوده و به منظور کاهش بار این بیماری طراحی و اجرای نظام ثبت ...  بیشتر