میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig

اکبر حسین زاده؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: تأکید مدیریت دانش در کتابخانه‌ها، ترویج خلق دانش، روابط نزدیک‌تر بین کتابخانه‌ها، داخل کتابخانه‌ها و بین کتابخانه‌ها و کاربران آن‌ها با انگیزه‌ی افزایش میزان رضایت کاربران و بهبود خدمات کتابخانه، تقویت شبکه‌های جهانی و زنده کردن جریان دانش می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های ...  بیشتر