رابطه‌ی بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز

نجمه نیر؛ عبدالرسول جوکار

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فن‌آوری‌ها می‌باشد. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش‌گرا است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه‌ی بین مدیریت دانش با خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز در سال 1389 بود. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی- همبستگی ...  بیشتر