مقایسه‌ی وضعیت مصرف انرژی قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سعید آصف زاده؛ سجاد غلامعلی پور؛ گلرخ عتیقه چیان

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 99-108

چکیده
  مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم‌ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می‌‌آید. هدف از این پژوهش مقایسه‌ی میزان مصرف انرژی قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال‌های 1390-1388 بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی است که در سال 1390 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل ...  بیشتر

خانوارهای مواجه با هزینه‌های کمرشکن سلامت در شهرک مینو در قزوین

سعید آصف زاده؛ مهران علیجان زاده؛ سجاد غلامعلی پور؛ علی فرزانه

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 146-153

چکیده
  مقدمه: پرداخت‌های مستقیم از جیب به عنوان یک منبع اصلی تأمین مالی سلامت در اغلب کشورها است که این پرداخت‌ها منجر به هزینه‌های کمرشکن خانوار می‌گردد. هدف این مطالعه، برآورد درصد خانوارهای مواجهه یافته با هزینه‌های کمرشکن سلامت در شهرک مینوی قزوین در سال 1390 بود. روش بررسی: مطالعه به صورت تحلیلی در سال 1390 در شهرک مینو در قزوین ...  بیشتر