سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی

مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی؛ شهرام توفیقی

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 367-378

چکیده
  مقدمه: ارزیابی درگاه‌ها یکی از مباحث مهم در توسعه خدمات به کاربران است. بر این اساس هدف از مقاله حاضر پیشنهاد سیاهه ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی بوده است.روش بررسی: در پژوهش حاضر ابتدا از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس از روش ارزش گذاری نظام‌مند استفاده شده است. بر این اساس ابتدا اقدام به مطالعه منابع و مستندات مرتبط با ارزیابی درگاه‌ها ...  بیشتر