پایایی کدگذاری تشخیص‌های پزشکی با ICD-10 در سال 1390

جهانپور علی پور؛ افسانه کریمی؛ لیلا عرفان نیا؛ مهناز شهرکی پور؛ محمدحسین حیوی حقیقی؛ عباس کدخدا؛ کبری میرشکار

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 26-34

چکیده
  مقدمه: پایایی کدگذاری تشخیص‌ها برای استفاده از داده‌ها در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است. مطالعه‌ی حاضر وضعیت پایایی کدگذاری تشخیص‌ها با ICD-10 در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را تعیین کرد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی تحلیلی، 245 پرونده‌ی کدگذاری شده از قبل، مربوط به 5 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه ...  بیشتر