کاربرد‌پذیری سیستم اطلاعات بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرحناز صدوقی؛ معصومه خوشگام؛ سیده راضیه فرهی

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: کاربردپذیری در موفقیت و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی و ارتقای کیفیت مراقبت ضروری است. این پژوهش با هدف، ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مقیاس کاربردپذیری انجام شد. روش بررسی: پژوهش تحلیلی حاضر که از نوع کاربردی می‌باشد، در سال 1389 انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل کل کاربران ...  بیشتر