تأثیر گنجاندن ستون «خلاصه‌ی سیر بیماری» در صفحه‌ی دستورات پرونده‌های بیمارستانی بر افزایش ثبت سیر بیماری

محمدرضا اسماعیلی دوکی؛ هادی سرخی؛ سید عباس فاطمی؛ فاطمه حسین‌زاده؛ یداله زاهدپاشا؛ احمد تمدنی؛ نعیمه نخجوانی؛ رحیم براری سوادکوهی؛ ایرج محمدزاده؛ محمدرضا صالحی عمران؛ موسی احمدپور کچو؛ عباس هادی‌پور؛ سهیل اوصیا؛ محمود حاجی‌احمدی؛ علی بیژنی؛ حسن محمودی نشلی؛ پیمان اشراقی؛ کاظم بابازاده؛ علی محمدپور میر

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: پرونده‌ی پزشکی متشکل از مجموع مدارکی است که گواه وضعیت سلامت بیمار در لحظه‌ای از زندگی او می‌باشد. بین سیر بیماری و دستورهای صادر شده‌ی روزانه‌ی پزشک در پرونده‌، ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد و هر دستور پزشکی ناشی از وضعیت موجود بیمار و سیر بیماری وی می‌باشد. در این مطالعه، به جهت افزایش سیر بیماری و ارتقای آموزشی فراگیران، ...  بیشتر