عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بر اساس داده‌های پذیرش در بیمارستان‌های قائم(ع) و امام رضا(ع) مشهد

حسام کریم؛ سید محمود تارا؛ کبری اطمینانی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 405-415

چکیده
  مقدمه: بیمارستان­ها به شدت دارای محدودیت تخت و منابع برای مراقبت بیماران می­باشند. در دسترس بودن منابع بیمارستانی با عوامل محدودی از جمله طول مدت اقامت یا LOS (Length of Stay) مرتبط می­باشد. شناسایی عوامل مرتبط با این شاخص جهت بهره بردای بهینه از منابع موجود، می­تواند مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با LOS بر اساس داده­های ...  بیشتر