عوامل مؤثر بر هدر رفت دارویی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان (دولتی، خصوصی و خیریه)

سعید کریمی؛ فایزه سیرانی؛ مشکات عباسی

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 1066-1074

چکیده
  مقدمه: مصرف زیاد دارو در کشور، تغییر مداوم الگوهای دارو درمانی و حیف و میل شدن مقادیر قابل ملاحظه‌ای از داروها به صورت‌های گوناگون، اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر هدر رفت دارو را دو چندان می‌کند. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر هدر رفت دارو در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال 1389 بوده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ...  بیشتر