استفاده از الگوریتم های دسته بندی و خوشه بندی برای پیش بینی تعداد قرص مصرفی: مورد کاوی بیماری دیابت

مریم عاشوری؛ وجیهه ناجی مقدم؛ سمیه علیزاده؛ مهسا صفی

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 739-749

چکیده
  مقدمه: امروزه با شیوع بیماری دیابت پیش‌بینی تعداد قرص مصرفی Glibenclamid و Metformin روزانه برای بیماران به پزشکان در جهت تشخیص تعداد قرص مصرفی بیمار و همچنین مهار عوارض شدید و خطرناک مصرف بیش از حد دارو کمک می‌نماید، زیرا میزان نیاز بیماران دیابتی به دارو دارای اهمیت بسیار می‌باشد. از این‌رو در پژوهش حاضر به‌منظور پیش‌بینی تعداد قرص مصرفی ...  بیشتر