فرسودگی شغلی در درمانگران مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز و ارتباط آن با ویژگی‌های فردی و شغلی آن‌ها در شهر اصفهان*

طیبه طیبانی؛ آیت اله سهرابی؛ راحله سموعی

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1015-1023

چکیده
  م قدمه: با توجه به افزایش مراکز درمان اعتیاد در کشور و اهمیت موضوع بررسی سلامت درمانگران مراکز ترک اعتیاد، به دلیل ارتباط آنان با بیماران دچار آسیب، این مطالعه با هدف تعیین فرسودگی شغلی درمانگران مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز شهر اصفهان در رابطه با ویژگی‌های فردی و شغلی آن‌ها انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ...  بیشتر