تعیین ترکیب بهینه‌ی مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی– با مطالعه‌ی موردی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

آرش شاهین؛ محمود احمدی آذر

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 525-538

چکیده
  مقدمه: امروزه سازمان‌ها برای بیشینه کردن سود و کمینه کردن هزینه، مشتریان را بخش‌بندی می‌کنند، اما برای سرمایه‌گذاری بر روی توسعه‌ی کالاها و خدمات نیاز است تا علاوه بر بخش‌بندی، ترکیب بهینه‌ی آن‌ها و یا به عبارت دیگر، تعداد یا درصد مشتریان در هر بخش مشخص شود. بنابراین هدف این مقاله، ارایه‌ی روشی برای تعیین ترکیب بهینه‌ی مشتریان ...  بیشتر