مقایسه‌ی ضریب تأثیر مجلات تخصصی کشور ایران و کشورهای منتخب

مریم اخوتی؛ محمود نکویی مقدم؛ محمدرضا امیراسماعیلی؛ مینا مرادزاده؛ محمود موسی زاده

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 79-89

چکیده
  م قدمه: قرار گرفتن ایران در رتبه‌ی بالای علمی در بین کشورهای منطقه، برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم، بخشی از اهداف بسیار مهم تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران می‌باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه‌ی شاخص ضریب تأثیر مجلات تخصصی ایران و کشورهای منتخب و ارایه‌ی پیشنهادهای مناسب انجام ...  بیشتر