ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی درمانی تبریز

لیلا قادری نانسا؛ زکیه پیری؛ اسحق سلمانی؛ هادی قلی پور؛ رحیم شرقی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: امروزه توزیع گسترده‌ی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در مؤسسات مراقبت بهداشتی- درمانی نیازمند ارزیابی حرفه‌ای است تا سودمندی عملی این کاربردها را ارزیابی کند. پرسنل پرستاری، به دلیل این‌که بزرگترین گروه پرسنلی در بیمارستان هستند، نقش مهمی در اتخاذ و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستان بازی می‌کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی ...  بیشتر