تحلیلی بر توسعه‌ی پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت در کشورهای منتخب با رویکردی بر بیمه‌ی اجتماعی سلامت

احمد رضا رئیسی؛ عفت محمدی؛ نورالدین منگلی زاده

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 770-777

چکیده
  دسترسی به خدمات سلامت از حقوق اساسی افراد در جوامع محسوب می‌شود. پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت با کاهش موانع مالی یکی از مهمترین راهکارها جهت دسترسی به خدمات سلامت است. دستیابی به پوشش همگانی فرآیند ساده‌ای نیست، در بسیاری از کشورها که هم‌اکنون به پوشش همگانی دست یافته‌اند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. مطالعه‌ی سیر تاریخی بیمه‌ی ...  بیشتر