میزان استفاده‌ی دستیاران تخصص بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از فن‌آوری اطلاعات

زهرا زارع فضل الهی؛ سمیه تمجید؛ بهلول رحیمی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: در عصر فن‌آوری، دستیابی سریع و مؤثر به اطلاعات بدون استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن است. استفاده‌ی نادرست از فن‌آوری نوین برای انتقال دانش تخصصی، منجر به نارسایی آن و باعث اتلاف هزینه خواهد شد. بنابراین شناخت قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و آگاهی از نیازهای استفاده کنندگان نهایی آن بسیار ضروری است. هدف این پژوهش، ...  بیشتر