بازنگری دوره آموزشی در راستای تأمین نیازهای بخش سلامت: مقطع کارشناسی ‌ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی ‌و درمانی

حسن ابوالقاسم ‌گرجی؛ علی خمسه؛ نیوشا شهیدی صادقی؛ پروین ابراهیمی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 26-33

https://doi.org/10.22122/him.v15i1.3356

چکیده
  مقدمه: تربیت نیروی ‌انسانی متخصص و توانمند به ‌منظور پاسخگویی به نیاز‌های جامعه، از جمله مهم‌ترین چالش‌های آموزش‌ عالی به شمار می‌رود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بازنگری دوره آموزشی مقطع کارشناسی ‌ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی بود.روش بررسی: این پژوهش به ‌روش کمی- کیفی انجام گردید. مرحله اول مطالعه به ‌صورت تطبیقی و ...  بیشتر

رابطه‌ی گونه شناسی فرهنگی Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی

سید جمال‌الدین طبیبی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ رضا برادران کاظم‌زاده؛ پروین ابراهیمی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

https://doi.org/10.22122/him.v10i3.899

چکیده
  مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن‌آوری اطلاعات تلقی می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، شناسایی رابطه‌ی بین گونه‌های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان‌های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از ...  بیشتر