رابطه‌ی گونه شناسی فرهنگی Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی

سید جمال‌الدین طبیبی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ رضا برادران کاظم‌زاده؛ پروین ابراهیمی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

https://doi.org/10.22122/him.v10i3.899

چکیده
  مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن‌آوری اطلاعات تلقی می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، شناسایی رابطه‌ی بین گونه‌های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان‌های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از ...  بیشتر