ارزیابی نحوه ثبت اطلاعات شاخص های بیهوشی در پرونده های پزشکی بیماران

کریم ناصری؛ سید احسان فارسیان

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 285-292

چکیده
  مقدمه: اطلاعات بیهوشی مربوط به سیر وقایع حول و حوش بیهوشی نمایانگر وضع حال بیمار و خدمات درمانی ارائه شده به وی بوده و می‌تواند به عنوان منبعی برای تشخیص بیماری‌ها و قضاوت‌های قانونی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت ثبت اطلاعات بیهوشی بیماران مراجعه‌کننده  به اتاق عمل‌های بیمارستان بعثت سنندج طراحی گردیده ...  بیشتر