نقاط قابل بهبود و ارایه‌ی راهکارهای ارتقای کمی و کیفی بیمه‌های سلامت ایران؛ مطالعه‌ی کیفی

احمدرضا رئیسی؛ عفت محمدی؛ مجتبی نوحی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: سازمان‌های بیمه از تأثیرگذارترین سازمان‌ها در نظام سلامت می‌باشند که می‌توانند از طریق قطع ارتباط مالی بین ارایه دهنده و گیرنده‌ی خدمت به ارتقای اثربخشی، بهره‌وری و رضایت‌مندی بیماران منجر شود. با توجه به این‌که سازمان‌های کنونی بیمه‌ی سلامت در کشور، با تعاریف و اهداف عالیه‌ی بیمه‌ی سلامت در جهان فاصله دارند، این مطالعه ...  بیشتر