کاربرد داده‌کاوی در پیش‌بینی مرگ بیماران سوختگی: مقایسه عملکرد چندین الگوریتم

احسان نبوتی؛ امیرعباس عزیزی؛ ابراهیم عباسی؛ حسن وکیلی ارکی؛ جواد زارعی؛ امیررضا رضوی

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 789-799

چکیده
  مقدمه: در دهه‌ی اخیر الگوریتم‌های یادگیری ماشین به ابزار مفیدی جهت داده‌کاوی در داده‌های پزشکی، برای تولید مدل‌های پیش‌بینی تبدیل شده‌اند. سوختگی از جمله بیماری‌هایی است که پیش‌بینی پیامد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی عملکرد دو الگوریتم پراستفاده‌ی یادگیری ماشین یعنی شبکه‌ی عصبی و درخت تصمیم و مقایسه ...  بیشتر