تحلیل وب‏سنجی نشریات علوم پزشکی ایران

میثم داستانی؛ فرشید دانش؛ علی اکرامی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: وب‌سایت‌های نشریات دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه‌ی خدمات به پژوهشگران دارد. هدف از این پژوهش، پیوندهای دریافتی وب‌سایت مجلات علوم پزشکی ایران و بر اساس آن تعیین میزان رؤیت و شناسایی وب‌سایت‌های هسته بوده است.  روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی، با روش وب‏سنجی و دارای رویکرد توصیفی است که در آذرماه 1390 ...  بیشتر