دیدگاه مدیران سلامت اصفهان از اصول فلسفی مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی

اسداله شمس؛ مژگان مصدق؛ سعید افروغ؛ الهام اسدی

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1081-1086

چکیده
  مقدمه: امروزه بیش از هر زمان دیگر فراموش کرده‌ایم که حل دشواری‌های بهداشتی بستگی به آن دارد که خود مردم چه کاری را باید برای خودشان انجام دهند. وظیفه‌ی خطیر خدمات بهداشتی هوشمندانه از جمله نظام مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی (Primary health care یا PHC)، کمک به سلامتی مردم با تأکید بر پیشگیری، در مقابل خدمات پزشکی با هزینه‌های کمرشکن، وابستگی‌آور ...  بیشتر