درمانگاه‌های شهرستان یزد: کارا یا ناکارا؟

میرمحمد اسعدی؛ سعید اسفندیاری؛ سید حبیب‌اله میرغفوری؛ زهرا صادقی آرانی

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 919-928

چکیده
  م قدمه: ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه‌گیری عملکرد سازمان، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری جهت بهبود عملکرد می‌باشد. با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی که سال‌های اخیر در طراحی چارچوب‌ها و سیستم‌های ارزیابی عملکرد رخ داده است، بسیاری از سازمان‌ها هم‌چنان بر معیارهای سنتی متکی هستند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی ...  بیشتر