برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران

ستار رضایی؛ علی اکبری ساری؛ محمد عرب؛ سامان قاسم‌پور

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: تصادفات جاده‌ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران در سال 1388 بوده است. روش بررسی: یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی و گذشته‌نگر است. جامعه‌ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده‌ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای از رویکرد ...  بیشتر