مرور ساختار یافته تأثیرات سیستم های اطلاعات بهداشتی در ایران

سیمین صالحی نژاد؛ لیلا احمدیان؛ رضا خواجویی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 282-296

چکیده
  مقدمه:ارزیابی سیستمهای اطلاعات بهداشتی و مطالعه تأثیرآنها بر موسسات، ارائه دهندگان خدمات مراقبتیو بیماران می تواند سیاستگذاران موسسات خدمات سلامت را در سرمایه گذاری و بهره گیری از این سیستم ها کمک نماید.روش بررسی:هدف این مطالعه مرور ساختار یافته مطالعات داخلی در زمینه میزان تأثیرات این سیستمها در ایران می باشد. در این مطالعه منابع ...  بیشتر