مدلسازی زمانبندی نوبت کاری پرستاران در شیفتهای کاری مختلف بیمارستان

مصطفی نصراللهی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 985-994

https://doi.org/10.22122/him.v11i7.1318

چکیده
  مقدمه: برای بسیاری از سازمان ها توانایی داشتن شمار کافی کارکنان در زمان مناسب عامل بسیار مهمی در برآوردن نیازمندی‌های مشتریان است. هدف پژوهش حاضر مدلسازی بیمارستان برای تنظیم نوبت کاری و تعداد بهینه ی کارکنان به منظور افزایش کارایی بیمارستان و حداقل نمودن هزینه‌ها بود. روش بررسی: این پژوهش گاربردی و از دسته مطالعات اجرایی مداخله ...  بیشتر