ارزیابی و رتبه‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشتی و درمانی

حسین ابراهیمی‌پور؛ سعید کریمی؛ جمیل صادقی فر؛ جواد ابراهیم زاده؛ سمیه افشاری؛ محمد تقی آرمان

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 1075-1084

چکیده
  مقدمه:یکی از ابعاد مهم توسعه‌ی جوامع، توسعه‌ی سلامت و به عبارتی میزان و کیفیت دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی است. مطالعه‌ی حاضر به ارزیابی و رتبه‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشتی و درمانی پرداخته است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی و مقطعی، کلیه‌ی شهرستان‌های استان اصفهان (23 شهرستان) ...  بیشتر