ارتباط بین سواد اطلاعاتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی؛ زهرا مقدم؛ ناصر بهنام پور؛ نویساسادات سید قاسمی؛ فرهاد تربتی نژاد

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1393، ، صفحه 443-453

چکیده
  مقدمه: مأموریت اصلی مؤسسات آموزش عالی، تربیت یادگیرندگان مادام‌العمر است. سواد اطلاعاتی کلید اصلی یادگیری مادام‌العمر می‌باشد. گسترش و استفاده از مهارت‌های هوش هیجانی توانایی‌های مهمی را ارائه می‌دهند که بر بسیاری از موضوعات تاثیر می‌گذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف مشخص نمودن رابطه بین سواد اطلاعاتی و هوش هیجانی در دانشجویان ...  بیشتر