اثر تکانه‌های نفتی بر مخارج سلامت در ایران

احمد اسدزاده؛ محمدرضا سلمانی بی شک؛ محمد پریشانی؛ بهزاد منصوری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 880-888

چکیده
  مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک‌های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک‌های نفتی بر مخارج دولت ...  بیشتر