مؤلفه‌های مرتبط با ترجیح ‌بیماران در انتخاب بیمارستان ‌فرهیختگان تهران بر اساس الگوی بازاریابی ‌آمیخته

محمد حسین مشتاقی؛ سمیه حسام؛ اباسط میرزایی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 117-123

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4302

چکیده
  مقدمه: افزایش فشار بر روی سرمایه‌های موجود در بخش مراقبت‌های بهداشتی به‌ خصوص بیمارستان‌ها، نیاز به تحلیل استراتژی‌های مختلف را در شرایط اقتصادی تقویت می‌کند. یکی از راه‌حل‌ها برای استفاده‌ بهینه از منابع ‌مالی و امکانات بالقوه در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت‌ بهداشتی، استفاده‌ از عناصر آمیخته ‌بازاریابی است. هدف از انجام ...  بیشتر