کتابخانه‌ها و مدیریت بحران مطالعه موردی: کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران

صدیقه محمداسماعیل؛ ماهرخ ناصحی اسکوئئ

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 699-711

چکیده
  مقدمه: کتابخانه‌های علوم پزشکی به مثابه قلب تپنده نظام سلامت کشور، عهده دار انتقال اطلاعات مناسب و به هنگام به شریان‌های جامعه هستند. بنابراین در حوزه مدیریت بحران‌های طبیعی مانند زلزله و سیل و ...، حائز نقش محوری و اساسی هستند؛ لذا بایستی در رویارویی با چنین بحران‌هایی بتوانند مقتدارانه عمل کنند. در این راستا، مطالعه حاضر، واکنش ...  بیشتر