منابع انسانی، تجهیزات و استانداردها: شبکه بهداشت و درمان دره شهر

علی علی شاهی؛ محمد محبوبی؛ مهرنوش جعفری؛ الهام احسانی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 896-902

چکیده
  مقدمه: نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات از عناصر اصلی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می‌باشند. هدف پژوهش مقایسه منابع مذکور با استانداردهای وزارت بهداشت، جهت پیدا کردن نواقص و ارایه راه حل‌های لازم بوده است. روش بررسی: پژوهش کاربردی -توصیفی بوده است. جامعه پژوهش 31 عدد مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت شبکه بهداشت ...  بیشتر