میزان رعایت مؤلفه‌های شش سیگما درکتابخانه های دانشگاه‌های علوم پژشکی تهران، شیراز و اصفهان از دیدگاه کتابداران آن‌ها

صدیقه محمد اسماعیل؛ مرضیه یاری زنگنه

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 945-953

چکیده
  مقدمه: با استفاده از شش سیگما به عنوان استراتژی مدیریت می‌توان رضایت کاربران را با ارایه خدمات جدید بهتر و بهبود یافته در کتابخانه به دست آورد. هدف این پژوهش، تعیین میزان رعایت مؤلفه‌های شش سیگما درکتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پژشکی تهران، شیراز و اصفهان از دیدگاه کتابداران آن‌ها بود.روش بررسی:  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و نوع ...  بیشتر