بازنگری در قوانین نگهداری مدارک پزشکی در بیمارستان‌های ایران

جواد زارعی؛ مهران کامکار حقیقی؛ آتنا خاش

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1393، ، صفحه 412-423

چکیده
  مقدمه: در مقایسه با کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت، قوانین فعلی نگهداری مدارک پزشکی در ایران، بسیار کلی، مبهم و نامتناسب با کاربردهای مدارک پزشکی بوده و در آن به مدت زمان نگهداری بسیاری از پرونده‌های پزشکی تخصصی اشاره نشده است.  لذا هدف از این مطالعه بازنگری در قوانین نگهداری مدارک پزشکی در بیمارستان‌های ایران بود.  ...  بیشتر