مقایسه عناصر داده سیستم های حسابداری بیمار با نیازهای کاربران

زهرا ناظمی؛ هاله آِیت اللهی؛ حمید حقانی

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 526-536

چکیده
  مقدمهسیستم حسابداری بیمار یکی از زیر سیستم های سیستم اطلاعات بیمارستانی است که به منظور شناسایی هزینه های بیمار از زمان پذیرش تا ترخیص اطلاعات جامعی را فراهم می سازد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اقلام داده ای سیستم های حسابداری بیماران بستری و سرپایی با نیازهای کاربران بود.روش بررسیپژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر