عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران در بخش عفونی بیمارستان رازی شهر اهواز

ابوالقاسم پوررضا؛ صدیقه صلواتی؛ سمیه صادقی درویشی؛ مهدیه صالحی نسب؛ حامد تابش؛ فاطمه ممیوند؛ زهرا کیشی زاده

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 779-788

چکیده
  مقدمه: بیمارستان ها برای رویارویی با چالش هزینه های روزافزون، مجبور به اتخاذ استراتژی هایی برای استفاده کارا از منابع هستند. متوسط طول مدت اقامت شاخصی مهم و کاربردی در ارزیابی کارایی بیمارستان ها است. این مطالعه به هدف تعیین عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران در بخش عفونی بیمارستان رازی شهر اهواز انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش مطالعه ...  بیشتر