امکان اجرای دورا آسیب‌شناسی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر وجود استانداردهای نیروی انسانی به‌عنوان یکی از الزامات پیاده‌سازی

فرحناز صدوقی؛ ملیحه صادقی؛ مصطفی لنگری زاده

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 761-769

چکیده
  مقدمه: دورا پزشکی، دستاورد تعامل بین عرصه‌ی بهداشت، درمان و فناوری اطلاعات است. در فناوری دورا پزشکی، دورا آسیب‌شناسی به‌عنوان یک پشتیبان علمی برای آسیب‌شناس محسوب می‌شود و می‌تواند به تشخیص و درمان دقیق بیماری کمک نماید. در این پژوهش به شناسایی امکان اجرای دورا آسیب‌شناسی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ...  بیشتر