طراحی سامانه هوشمند تریاژ الکترونیک بر اساس روش Emergency Severity Index

فرامرز پوراصغر؛ جعفرصادق تبریزی؛ علیرضا علا؛ امین دائمی

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 537-547

چکیده
  مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون کاربرد رایانه در حوزه بهداشت و درمان و ارائه مدل های تریاژ الکترونیک در برخی کشورها و با عنایت به توصیه سیستم تریاژ ESI -Emergency Severity Index به عنوان مدل مرجع تریاژ توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این مطالعه با هدف طراحی مدل بومی کشوری تریاژ الکترونیک انجام گردید. روش بررسی: سامانه هوشمند تریاژ الکترونیک ...  بیشتر