ارائه یک سیستم هوشمند در تشخیص بیماری عروق کرونری قلب با استفاده از شبکه عصبی احتمالی

آسیه خسروانیان؛ سید سعید آیت

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 3-13

چکیده
  مقدمه: انتخاب روش مناسب برای مدلسازی و تحلیل دادههای سلامت و بهداشت، مبتنی بر نوع دادههای موجود، بسیار مهم و در مواردی بسیار حساس است. تحقیق حاضر با هدف بررسی بسته بودن یا نبودن عروقکرونری قلب بر اساس شبکهعصبیاحتمالی انجامشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در جامعه آماری مورد مطالعه، شبکههای عصبی احتمالی بهتر و قوی تر از سایر شبکههای ...  بیشتر