میزان همخوانی پژوهش‌های پرستاری با نقشه جامع علمی سلامت کشور (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز )

محمد ارشدی؛ ماهنی رهکارفرشی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 61-68

چکیده
  مقدمه: لازمه بوجود آمدن یک جامعه مطلوب تأمین سلامت با کیفیت زندگی مطلوب است. برای نیل به این هدف، نظام سلامت کشور، نقشه جامع علمی سلامت را تدوین نموده­است. پژوهش­ در زمینه بررسی حیطه­های مورد پژوهش در پرستاری بسیار محدود است درحالیکه مطالعه در این زمینه می­تواند گامی بزرگ در جهت ارتقا نظام سلامت کشور باشد.پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان ...  بیشتر