شناسایی خطاهای بالقوه فرآیندهای دارویی با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطا

زهرا کاووسی؛ عرفان خوارزمی؛ سجاد درزی رامندی؛ احمد صادقی؛ یلدا کاظمی فرد؛ هدیه مصلی نژاد

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 217-228

چکیده
  چکیده: مقدمه: خطاهای دارویی از عوامل تهدید کننده امنیت بیماران است که تلاش برای شناسایی و پیگیری آن در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و تحلیل خطاهای فرایند دارو دادن در بیمارستان پیمانیه جهرم با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطا به عنوان یکی از تکنیک های مدیریت ریسک ...  بیشتر