طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات مشترک میان یک شرکت تولیدکننده دارو با یک بیمارستان

حمید مقدسی؛ حسن حقیقی؛ حمیدرضا راسخ؛ سید محمد طباطبایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 139-149

https://doi.org/10.22122/him.v12i2.1732

چکیده
  مقدمه: ارتباط سیستم اطلاعات بیمارستان با شرکت های دارویی، نقش موثری در بهبود کیفیت دارو ، معرفی محصولات ، نظارت محصول بعد از فروش ، مراقبت های دارویی و مدیریت مصرف آن ایفا می کند. هدف از این مطالعه، ارائه یک راه حل در سطح مدل مفهومی و مبتنی بر تحلیل ساخت یافته برای ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان شرکت های تولیدکننده دارو و  بیمارستان بوده ...  بیشتر