مطالعه تطبیقی رفتار استنادی و میزان مشارکت گروهی نویسندگان نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در پایگاه اطلاعاتیDirectory of Open Access Journals(DOAJ)

زهرا اباذری؛ فرشاد پرهام نیا

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 171-182

چکیده
  مقدمه: بررسی و مطالعه منابع مقالات منتشر شده منعکس­کنندة الگوی رفتاری استفاده از منابع توسط پژوهشگران است که می‌تواند مبنایی برای اکثر کتابخانه‌ها به منظور فرآهم­آوری مواد کنابخانه­ای مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهشبا هدف مطالعه تطبیقی میزان مشارکت گروهی نویسندگان و رفتار استنادی نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در  پایگاه ...  بیشتر