تحلیل تأثیر قیمت منصفانه ادراک شده توسط بیماران بر پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده از طریق رضایت و وفاداری

علی کاظمی؛ علی اسدی؛ جواد خزائی پول

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 347-355

چکیده
  مقدمه: قیمت منصفانه ادراک شده بیماران از خدمات درمانی ارائه شده یکی از عناصر مهم بازاریابی در بیمارستان ها و سازمان های ارایه دهنده­ی خدمات درمانی هستند که جهت استقرار نظام عادلانه پرداخت، داشتن عملکرد بهتر در بازار سلامت، درآمد پایدار و افزایش عملکرد این مراکز ضروری می باشد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر قیمت منصفانه ادراک شده از ...  بیشتر