مجموعه داده پرونده الکترونیک سلامت فردی برای دانشجویان علوم پزشکی ‌کشور ایران

حامد صمدپور؛ فرحناز صدوقی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 416-425

چکیده
  مقدمه: امروزه مراقبت‌های بیمارمحور، با تکیه بر سامانه‌هایی مانند پرونده سلامت فردی، بیش از پیش موردتوجه قرارگرفته‌اند. با توجه به وجود تنوع داده‌ در این سامانه‌ها، داده‌پردازی استاندارد و بومی و توجه به ایجاد و ترویج آن توسط ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، نقش مهمی در تعیین موفقیت این سامانه‌ها خواهد داشت. هدف این پژوهش تعیین ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ...  بیشتر