برنامه استراتژیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از تئوری تا عمل

سید داود نصراله‌‌ پور شیروانی؛ محمد اسماعیل مطلق؛ محمد شریعتی؛ پری حاجی سیدعزیزی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 770-776

چکیده
  مقدمه: برنامه استراتژیک با شناسایی و تحلیل دقیق، عمیق و گسترده محیط داخلی و خارجی، بستر مناسبی را برای بهبود عملکرد سازمانی فراهم می‌کند. این مطالعه به منظور تدوین و عملیاتی شدن برنامه استراتژیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت تحلیلی- مقطعی در سال 92-1391 انجام گردید. جامعه پژوهش، معاونت بهداشتی ...  بیشتر