تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی بر اساس مطالعه پیکره زبانی

مریم سلامی؛ زهرا سادات جلالی؛ مریم پاکدامن؛ محمد علایی آرانی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 595-607

چکیده
  مقدمه: تحلیل محتوا برای مقایسه یک متن با متن دیگر، آثار یک نویسنده، با نویسندگان دیگر و با همان نویسنده، مقایسه متن های نوشته شده به یک زبان طبیعی با متون زبان دیگر و بررسی متون یک حوزه تخصصی به کار می رود، هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی و استخراج ساختار جملات در آن به منظور استفاده پژوهشگران بوده است.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر