بررسی رابطه هوش معنوی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اکبر اعتباریان؛ مجید شیاسی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 531-539

چکیده
  مقدمه: در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربرد های آن در دنیا بخصوص در دنیای غرب اهمیت زیادی یافته است. هدف از این پژوهش، تحلیل رابطه بین هوش معنوی و بهره وری کارکنان در  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان ...  بیشتر